دراین بخش مقالات و نتایج تحقیقات شرکت ASEA در رابطه با اینترنت اشیاء در حوزه های مختلف را میتوانید مطالعه کنید


کشاورزی هوشمند
کشاورزی هوشمند
خانه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء
خانه هوشمند
هوشمند سازی معادن
هوشمند سازی معادن